Centrum Kształcenia Zawodowego

INFORMACJA

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Limanowej jest placówką kształcącą młodzież Branżowych Szkół I Stopnia z klas wielozawodowych – młodocianych pracowników na 4 tygodniowych turnusach dokształcających z przedmiotów zawodowych.

W naszym Ośrodku  prowadzimy kursy w następujących zawodach:

Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Elektryk
Blacharz samochodowy
Ślusarz
Stolarz

Dokształcanie uczniów

Nasz Ośrodek koordynuje również dokształcanie uczniów – pracowników młodocianych przyjmując zgłoszenia oraz kierując ich do przeszkolenia w innych Ośrodkach na terenie powiatu limanowskiego w zawodach takich jak:

Monter sieci i instalacji sanitarnych
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
Murarz tynkarz
Kucharz
Cukiernik
Piekarz

INFORMACJA

Do Ośrodka przejmuje się uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia, kierowanych do Ośrodka przez Szkoły macierzyste na podstawie skierowań.

      Skierowanie zawiera w szczególności:

1)  Imię i nazwisko młodocianego pracownika oraz datę i miejsce jego urodzenia;

2)  Numer PESEL młodocianego pracownika, a w przypadku młodocianego pracownika , który nie posiada numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;

3)  Nazwę pracodawcy albo szkoły kierujących młodocianego pracownika na turnus dokształcania teoretycznego;

4)   Nazwę i symbol cyfrowy zawodu, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz zakres dokształcania teoretycznego.

.

KONTAKT

Wicedyrektor Marek Kuna

Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego w ZSTiO w Limanowej
ul. Zygmunta Augusta 8
34-600 Limanowa

Skip to content