HISTORIA MECHANIKA

Od 1924 roku

 

 

 

1924, IX – XI
Rozpoczęcie, za zgodą Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego, działalności Szkoły Zawodowej Dokształcającej w budynku limanowskiej Szkoły Powszechnej
1925, pocz. roku szkolnego
Kierownictwo szkoły obejmuje Władysław Oleś, zastępując Franciszka Lubojemskiego
1927, VI
Pierwsi absolwenci SZD otrzymują świadectwa końcowe
1930, 1 VII
Zmiana statusu i nazwy szkoły, na Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową
1933, IX – XI
Zorganizowanie dwu klas żeńskich, początek nauczania koedukacyjnego
1935, pocz. roku szkolnego
Przeniesienie zajęć do nowego budynku Szkoły Powszechnej
1939, IX – 1945, IX
Zawieszenie działalności PSDZ
1945, IX – X
Wznowienie przez szkołę działalności na zasadach przedwojennych
1946, VI
Zakończenie pierwszego po wojnie roku szkolnego
1947, II
Oficjalna zmiana statusu i nazwy szkoły na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową
1948, jesień
Rozpoczynają działalność szkolne warsztaty – szewski i krawiecki
1949, jesień
Szkoła otrzymuje własny budynek po szkole leśnej, ale może się tam wprowadzić dopiero w roku 1951
1949/50
Organizacja kolejnych warsztatów: metalowego i introligatorskiego
1950, XII
Szkoła otrzymuje budynek byłego browaru, w którym – po wielu pracach adaptacyjnych – umieści wspomniane wyżej warsztaty; introligatornia będzie pracować krótko, natomiast warsztat metalowy kilkanaście lat
1951, I
Zmiana nazwy szkoły na Państwową Średnią Szkołę Zawodową
1951, IX
Zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Metalową, stopniowa likwidacja szkolenia wielozawodowego
1951, późna jesień
Przeniesienie szkoły do uzyskanego w r. 1949 budynku przy ul. Rzecznej (obecnie Kilińskiego)
1952, lato
Likwidacja warsztatów szewskiego, krawieckiego i introligatorskiego
1953, IX
Usunięcie religii ze szkoły
1954, 31 VIII
Dyrektor (do r. 1947 Kierownik Szkoły) Władysław Oleś odchodzi na emeryturę, ale nie zrywa całkowicie kontaktów ze szkołą (powróci, jako nauczyciel, w roku 1957)
1954, 1 IX – 1955, 14 II
Funkcję Dyrektora pełni Jerzy Kozieł
1955, 15 II
Obowiązki Dyrektora przejmuje Tadeusz Ociepka i będzie kierował szkołą do śmierci (5 I 1978 )
1956, III – V
Zapowiedź likwidacji szkoły i odwołanie tej decyzji po osobistej interwencji Dyrektora w Warszawie
1957, I
Powrót religii do szkoły (na innych zasadach niż poprzednio), będzie nauczana w szkole do roku 1960
1958, XI
Powołanie społecznego komitetu budowy nowej szkoły
1959, IX
Zmiana nazwy szkoły na Zasadniczą Szkołę Zawodową, powrót wielozawodowości, ponowne uruchomienie warsztatu krawieckiego (będzie ustniał do roku 1968) oraz szkoły dokształcającej (dla młodocianych pracowników)
1962 – 1968
Praca filii szkoły w Mszanie Dolnej
1964 – 1966
Budowa nowego obiektu szkolnego, obejmującego także warsztaty mechaniczne i internat (obecnego budynku ZSTiO)
1966, III
Nadanie ZSZ – decyzją ówczesnych władz partyjnych i oświatowych – imienia Janka Krasickiego
1966, XI
Stopniowe zagospodarowywanie nowego budynku szkolnego przy ul. Obwodowej 6 (obecnie Zygmunta Augusta 8)
1967, IX
Rozpoczyna pracę 5- letnie Technikum Mechaniczne o specjalności „budowa maszyn”, rozpoczynają też działalność nowe warsztaty szkolne
1967, 17 IX
Uroczystość odsłonięcia przy szkole kamienia pamiątkowego ku czci J. Krasickiego
1968, 1 X
Śmierć wieloletniego Kierownika i Dyrektora szkoły Władysława Olesia
1972, V
Pierwsza matura w dziejach szkoły
1972, IX
Zorganizowanie trzyletniego Technikum Mechanicznego dla absolwentów ZSZ (później Technikum dla dorosłych)
1974, IX
Uroczysty jubileusz 50-lecia istnienia szkoły. Szkoła otrzymuje Medal Komisji Edukacji Narodowej
1975, IX
Wprowadzenie oficjalnej nazwy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych (istniała do 31 VIII 2003)
1977, IX
Rozpoczyna w ZSME działalność Ośrodek Dokształcania Zawodowego (później Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego)
1978, 5 I
Śmierć Dyrektora Tadeusza Ociepki
1978, 1 III
Dyrektorem ZSME zostaje mgr Artur Struzik (do 31 VIII 1990)
1980, IX
Uruchomienie czteroletniego Liceum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Specjalnej
1980/81
Zmiany spowodowane ważnymi wydarzeniami politycznymi, m.in. powstanie w ZSME NSZZ „Solidarność”
1984, IX
Uroczystości 60- lecia szkoły; wmurowanie tablic pamiątkowych ku czci Janka Krasickiego i Tadeusza Ociepki
1987, IX
Rozpoczyna naukę pierwsza klasa Technikum Elektrycznego
1990, 1 IX
Mgr Jan Galas przejmuje obowiązki Dyrektora szkoły; istotne zmiany w szkolnictwie spowodowane ogólną zmianą ustroju (m. in. powrót religii do szkoły)
1991, 12 II
Rada Pedagogiczna podejmuje – po analizie wyników ogólnoszkolnego referendum – uchwałę o rezygnacji z dotychczasowego patrona szkoły
1993, V
Zmiana terminu matur z powodu strajku nauczycieli
1994, X
Uroczysty jubileusz 70- lecia szkoły
1995, IX
Rozpoczyna pracę Liceum Techniczne
1999, 1 I
Starostwo Powiatowe staje się dla szkoły organem prowadzącym
2002, IX
Rozpoczynają naukę pierwsze klasy po gimnazjum, w tym Liceum
Ogólnokształcącego; Dyrektorem szkoły zostaje mgr inż. Zbigniew Oleksy
2003, 1 IX
Zmiana nazwy szkoły: odtąd Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
2003, X
Uroczystości jubileuszu 80- lecia szkoły, podkreślające znaczenie zmian wprowadzonych na początku roku szkolnego
2003, XI
Inauguracja zajęć Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie
2004, VI
Szkoła organizuje po raz pierwszy Gwiaździsty Rajd Szlakami Jana Pawła II; rajd ten stanie się coroczną tradycją
2005, 2 IV
Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II; wiele uroczystości żałobnych i wspomnieniowych, udział delegacji ZSTiO w ceremoniach pogrzebowych w Rzymie
2007, 1 IX
Mgr Grażyna Szumilas zostaje nowym Dyrektorem
2009, X
Początek realizacji projektu „Przebudowa i wyposażenie placówek kształcenia zawodowego powiatu limanowskiego jako wzmocnienie oferty Południowomałopolskiej Sieci Edukacji Zawodowej”
2009 – 2014
Kontynuacja realizowanego od r. 2003 projektu modernizacji szkoły (m. in. wymiana instalacji elektrycznej i grzewczej, doposażenie pracowni przedmiotowych, wprowadzanie nowych kierunków kształcenia)
2011, 1 V
Beatyfikacja Patrona szkoły Ojca Św. Jana Pawła II – obecność pielgrzymki z ZSTiO
2011, 21 V
Śmierć wieloletniego Dyrektora Artura Struzika
2011, lato – jesień
Budowa nowego boiska sportowego („orlika)
2012, IX
Połączenie ZSTiO z II Liceum Ogólnokształcącym im. Legionów Józefa Piłsudskiego; początek realizacji reformy programu nauczania
2013, IX
Wprowadzenie dziennika elektronicznego
2013, IX
Otwarcie nowego kierunku kształcenia: technik  architektury krajobrazu
2014, II
Inauguracja obchodów 90 – lecia szkoły – okolicznościowa wystawa w Miejskiej Bibliotece Publicznej
2014, IX
Uroczyste obchody 90 – lecia szkoły
2014, 27 IV
Kanonizacja Bł. Jana Pawła II; udział nauczycieli i uczniów ZSTiO w uroczystościach kanonizacyjnych w Rzymie
2015, IX
Otwarcie nowego kierunku kształcenia: technik organizacji reklamy
2017, 1 IX
Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Skrzekut, przekształcenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Branżową Szkołę Zawodową I stopnia
2018, 29 I
Otwarcie nowoczesnej hali sportowej
2018, 1 IX
Otwarcie nowego kierunku kształcenia w Zawodowej Szkole Branżowej I stopnia: kierowca – mechanik
2018, XI Wice- dyrektor mgr Stanisław Wąsik pełni obowiązki dyrektora szkoły
2019, 21, III
Uroczyste otwarcie nowych warsztatów samochodowych
2019, 1, IX
Dyrektorem szkoły zostaje mgr Stanisław Wąsik,

W wyniku reformy szkolnictwa naukę w szkole rozpoczęły podwójne roczniki klas pierwszych: po gimnazjum i po szkole podstawowej( łącznie 14 rozdziałów),

Otwarcie nowego kierunku kształcenia: technik programista, utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego (CKZ),

Utworzenie Branżowej Szkoły Zawodowej II stopnia.

2020, 18, II
Zamontowanie windy w ramach przystosowania budynku do kształcenia uczniów niepełnosprawnych
Skip to content