Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Limanowej

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - nowa forma kształcenia!!!

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które obowiązują od 1 września 2012 r., wprowadzona została nowa forma kształcenia dla dorosłych, tzw. 

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (A)

 

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.doc

 

A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.doc

 

A.18 Prowadzenie sprzedaży.doc

 

OBSZAR BUDOWLANY (B)

 

B.30  Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.doc

 

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

 

E.7  Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.doc

 

E.8  Montaż i konserwacja instalacjielektrycznych.doc

 

E.24  Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.doc

 

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

 

M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.doc

 

M.18 Diagnozowanie i naprawa podsespołów i zespołów pojazdów samochodowych.doc

 

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających.doc

 

M.20  Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.doc

 

M.42  Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.doc

 

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.doc

 

OBSZAR ROLNICZO-LEŚNY Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA (R)

 

R.21  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.doc

 

OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY (T)

 

OBSZAR MEDYCZNO-SPOŁECZNY (Z)

 

Z.4  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.doc

 

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ)

 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs:

 • prowadzony według programu nauczania uwzględniającego nową podstawę programową kształcenia w zakresie jednej kwalifikacji (K)
 • umożliwiający uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w obrębie danego zawodu

 

      Uczestnik kursu:

 • otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego
 • po ukończeniu KKZ może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje   w  zawodzie   w zakresie danej kwalifikacji przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)
 • gdy ukończy KKZ i zda pozytywnie egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie oraz uprawnienie do wykonywania tego zawodu
 • po zdobyciu wszystkich kwalifikacji (K1,K2,K3) składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia będzie mógł zdobyć dyplom technika  w danym zawodzie
 • który otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w określonym zawodzie może ukończyć kurs  i zdać egzamin potwierdzający odpowiednią kwalifikację w pokrewnym zawodzie i w ten sposób uzyskać kolejny tytuł zawodowy

 

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji kursu:

 • w kursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia, bez względu na dotychczasowe wykształcenie - wystarczy ukończone gimnazjum lub ośmioletnia szkoła podstawowa
 • minimalna liczba godzin kształcenia na danym kursie jest określona w podstawie programowej dla danej kwalifikacji (w formie zaocznej istnieje możliwość zmniejszenia minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego określonej  w podstawie programowej do 65%)
 • czas trwania kursu wyrażony jest w godzinach do zrealizowania w cyklu nauczania
 • minimalna liczba uczestników kursu wynosi 20 osób
 • konieczność posiadania zaświadczenia o stanie zdrowia

 

Nowa forma kształcenia umożliwia osobom dorosłym:

 • dalsze kształcenie
 • zdobycie konkretnej, nowej umiejętności/zawodu
 • doskonalenie zawodowe w trakcie aktywności zawodowej
 • uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych
 • umiejętność łatwiejszego dostosowania się do potrzeb rynku pracy
 • elastyczność zawodową
 • połączenie pracy zawodowej z nauką
 • rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

to bezpłatna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych!

 

Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej

ul. Zygmunta Augusta 8

34-600 Limanowa
tel. (18) 3376832

www.cku.limanowa.pl

e-mail: cku_limanowa@poczta.onet.pl

 

 Planowanie ścieżki kariery.odt

 Poradnik_Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.pdf

 Pobierz formularz zgłoszenia na kurs


Dodano: 2015-04-16, odsłon:6316