Zespół Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II
w Limanowej

Aktualności\ Nowe trendy ... 

Nowe trendy w Mechaniku
Nowe trendy w Mechaniku

29 września br. odbyło się spotkanie inauguracyjne Regionalnej Rady Branżowej - branża mechaniczna i górniczo - hutnicza. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II. Przedstawicieli pracodawców, przedsiębiorców i szkół z branży mechanicznej i górniczo - hutniczej goszczono w Hotelu Litwiński w Tęgoborzy. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Limanowej został zaproszony do zaprezentowania swojej szkoły, a także nowych trendów w kształceniu po rozpoczęciu projektu. Limanowski "Mechanik" reprezentował dyrektor Jan Skrzekut, Andrzej Wilczek - kierownik projektu w powiecie limanowskim i nauczyciel Krzysztof Młynarczyk, który prezentował szkołę na spotkaniu. Obecny był także Artur Krzak dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Limanowej oraz przedstawiciel Firmy Auto - Ślazyk z Limanowej.

Podczas spotkania wygłoszono także referaty na temat Regionalnych Rad Branżowych , ich roli i zadań. Omawiano także podstawowe rozwiązania w zintegrowanym systemie kwalifikacji po wprowadzeniu reformy do szkół zawodowych. Pracodawcy mieli okazję wypowiedzieć się na jakiego pracownika czeka pracodawca w kontekście rozwoju szkolnictwa zawodowego.

Obecnie w powiecie limanowskim jest realizowany projekt pod nazwą : Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego. Wartość projektu to 5 955 566,26 zł.

Celem projektu jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w szkołach z terenu powiatu limanowskiego, prowadzących kształcenie zawodowe w branżach mechanicznej i górniczo-hutniczej, turystyczno-gastronomicznej poprzez utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej, organizację kursów, staży, doradztwa zawodowego, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, doskonalenie nauczycieli, a także adaptacja i zakup wyposażenia do pracowni zawodowych. Główną grupę docelową stanowią uczniowie szkół ZSTiO w L-ej, ZS nr 1 w L-ej, ZSP w Mszanie Dolnej oraz ZSP w Mszanie Dolnej oraz SOSW w Dobrej, a także kadra nauczycieli tych szkół. Projektem objęte są szkoły zawodowe z terenu Powiatu Limanowskiego , do których równy dostęp mają uczniowie z całego subregionu sadeckiego, a także województwa małopolskiego. W ramach projektu organizowane będą zadania z branży wiodącej: mechanicznej i górniczo-hutniczej, a także branży turystyczno-gastronomicznej. Główne formy wsparcia to: kursy i staże dla uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, wizyty zawodoznawcze dla uczniów, stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Do czterech szkół zostanie zakupione wyposażenie, a w trzech przeprowadzona zostanie adaptacja pracowni i warsztatów. Dodatkowo w ograniczonym zakresie organizowane będą kursy spoza głównych branż, tj. informatyczne oraz o charakterze interdyscyplinarnym. Główne rezultaty jakie zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to nabycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz kadry przedmiotowych szkół zawodowych.


Dodano: 2017-10-08, odsłon:249